Beleidsplan Vrijwillige Mantelzorg 2019-2021

 

Missie en Visie

De Stichting Vrijwillige Mantelzorg wil door haar inzet mantelzorgers ontlasten. Mantelzorgers van chronisch zieken, mensen met dementie en mensen in de laatste levensfase.

De inzet wordt verricht in de thuissituatie en wordt gedaan door opgeleide vrijwilligers.

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel.

De stichting werkt geheel op vrijwillige basis en ontvangt voor te maken kosten gelden via de WLZ wanneer het gaat om ondersteuning van mantelzorgers van terminale patiënten. Voor de overige mantelzorgers doet de stichting een beroep op WMO-gelden bij de respectievelijke gemeenten.

Vrijwillige Mantelzorg heeft een stichting als organisatievorm. Bij de bestuursvergaderingen zijn de coördinatoren aanwezig en hebben een adviserende stem. Eenmaal per jaar doet het bestuur verslag aan de vrijwilligers.

Beleidsgebieden

1.       Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Vrijwillige Mantelzorg. Belangrijk is de kwaliteit van hun inzet. Hiertoe wordt zowel deskundigheidsbevordering ingezet als begeleiding door de coördinatoren. Van groot belang is ook de onderlinge uitwisseling o.a. via een nieuwsbrief en intervisie. De coördinatoren voeren ook voortgangsgesprekken met de vrijwilligers. Naast veel aandacht voor de huidige vrijwilligers is werving van nieuwe vrijwilligers van groot belang.

2.       Externe relaties

In 2018 heeft de Stichting gekozen voor een nieuwe naam. Van Vrijwillige Thuiszorg naar Vrijwillige Mantelzorg. Vernieuwing van de folder/flyer en aanpassing van de website zijn hier het gevolg van. Daarnaast zal deze naamswijziging gepaard gaan met berichten in de media en bericht aan alle externe relaties.

3.       Financiën en beheer

Voortdurend contact met de gemeenten is noodzakelijk om de financiële huishouding van de Stichting gezond te houden.

 

Actieplan Vrijwillige Mantelzorg 2019

1 Vrijwilligersbeleid

Van cruciaal belang is het werven van jaarlijks tenminste drie nieuwe vrijwilligers Hierbij zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de drie gemeenten. Naast het werven van nieuwe vrijwilligers is van groot belang het ondersteunen van de huidige vrijwilligers.

Voor werving van nieuwe vrijwilligers zullen alle beschikbare media ingezet worden. Persoonlijk aanspreken lijkt hierbij de meest effectieve manier. Ondersteund door flyer, website/facebook.

Voor de bestaande vrijwilligers wordt aandacht besteed aan

-          Themabijeenkomsten, deskundigheidsbevordering

-          Jaargesprekken en ondersteuning door coördinatoren

-          Werving van een extra coördinator (nu 2)

-          Recreatieve activiteiten (dagje uit, kerstdiner e.d.)

 

2 Externe relaties

Bestuur en coördinatoren zorgen er voor aanwezig te zijn bij die overleggen welke voor de Stichting Vrijwillige Mantelzorg inhoudelijk relevant zijn. Er wordt een taakverdeling gemaakt tussen coördinatoren en bestuur.

In relatie met de naamsverandering worden alle PR materialen aangepast en verspreid.

 

3 Financiën en beheer

Alle betrokken gemeenten zullen in 2019 de subsidieverordeningen herzien. Wat hiervan de consequenties zijn voor de subsidiebedragen voor onze stichting in 2020 en daarna, is ongewis.

Voorts komt de subsidie van het Ministerie van VWS onder druk te staan, omdat het aantal palliatieve cliënten in 2018 (6) aanzienlijk minder is geweest dan de afgelopen jaren (circa 16). Indien dit een trend is die zich de komende jaren manifesteert, dan zal dit aanzienlijk negatieve gevolgen hebben voor de subsidie van dit Ministerie

 

25 maart 2019