Missie en Visie

De Stichting Vrijwillige Mantelzorg wil door haar inzet mantelzorgers ontlasten. Mantelzorgers van chronisch zieken, mensen met dementie en mensen in de laatste levensfase. De inzet wordt verricht in de thuissituatie en wordt gedaan door opgeleide vrijwilligers.

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel.

De stichting werkt geheel op vrijwillige basis en ontvangt voor te maken kosten gelden via de WLZ wanneer het gaat om ondersteuning van mantelzorgers van terminale patiënten. Voor de overige mantelzorgers doet de stichting een beroep op WMO-gelden bij de respectievelijke gemeenten.

Vrijwillige Mantelzorg heeft een stichting als organisatievorm. Bij de bestuursvergaderingen zijn de coördinatoren aanwezig en hebben een adviserende stem. Eenmaal per jaar doet het bestuur verslag aan de vrijwilligers.

De Stichting voldoet aan de Privacywetgeving en de WBTR.

Beleidsgebieden

1. Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Vrijwillige Mantelzorg. Belangrijk is de kwaliteit van hun inzet. Hiertoe wordt zowel deskundigheidsbevordering ingezet als begeleiding door de coördinatoren. Van groot belang is ook de onderlinge uitwisseling o.a. via een nieuwsbrief en intervisie. De coördinatoren voeren voortgangsgesprekken met de vrijwilligers. Naast veel aandacht voor de huidige vrijwilligers is werving van nieuwe vrijwilligers van groot belang.

 2. Externe relaties

Het merendeel van de externe relaties wordt verzorgd door de coördinatoren van de Stichting. Zij overleggen met alle relevante organisaties met als inzet het verbeteren van het netwerk met betrekking tot wederzijdse doorverwijzing en advisering. Het bestuur heeft contact met medebestuurders en gemeentelijke gremia.

3. Financiën en beheer

Voortdurend contact met de gemeenten is noodzakelijk om de financiële huishouding van de Stichting gezond te houden. De vele giften geven aan dat de inzet van onze vrijwilligers erg gewaardeerd wordt.

Toekomst Vrijwillige Mantelzorg

Onze organisatie steunt op een vaste roep deskundige en enthousiaste vrijwilligers. Zij werken in een veld waarin de aandacht voor innovaties in de naaste toekomst nodig is. We zullen de komende jaren aandacht moeten besteden aan mogelijke innovaties, betrekken van meer jeugd en wellicht verregaande samenwerking met andere organisaties. Om toekomstbestendig te zijn zullen we vernieuwende plannen moeten maken en uitvoeren.

Actieplan Vrijwillige Mantelzorg 2022

1. Vrijwilligersbeleid

Van cruciaal belang is het werven van jaarlijks tenminste drie nieuwe vrijwilligers Hierbij zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de drie gemeenten. Naast het werven van nieuwe vrijwilligers is van groot belang het ondersteunen van de huidige vrijwilligers.

Voor werving van nieuwe vrijwilligers zullen alle beschikbare media ingezet worden. Persoonlijk aanspreken lijkt hierbij de meest effectieve manier. Ondersteund door flyer, website/facebook. Voor de bestaande vrijwilligers wordt aandacht besteed aan:

- Themabijeenkomsten, deskundigheidsbevordering

- Jaargesprekken en ondersteuning door coördinatoren

- Recreatieve activiteiten (dagje uit, kerstdiner e.d.)

2. Externe relaties

Bestuur en coördinatoren zorgen ervoor aanwezig te zijn bij die overleggen welke voor de Stichting Vrijwillige Mantelzorg inhoudelijk relevant zijn. Er wordt een taakverdeling gemaakt tussen coördinatoren en bestuur.

3. Financiën en beheer

Het is nog niet duidelijk in welke mate de Covid periode invloed zal hebben op de financiën van de Stichting.

Toekomst

In 2022 maken we een start met het acties om onze organisatie toekomstbestendig te maken. Bestuur en coördinatoren zullen op zoek gaan naar waardevolle ideeën en die waar mogelijk omzetten in acties.

 

december 2021